جدول مقایسه سنگ ساختمان

مقایسه سنگ ساختمان

مقایسه سنگ ساختمان گرانیت با مرمریت:

تنها مزیت سنگ گرانیت نسبت به سنگهای مرمریت صرفاً در استقامت سنگ است و در تمامی موارد سایر پارامترها سنگهای مرمریت نسبت به گرانیت دارای برتری نسبی است.

 

مقایسه سنگ ساختمان

مقایسه سنگ ساختمان cps و مرمریت:

پاسخ دهید