شرایط فروش و عقد قرارداد

 شرایط فروش و عقد قرارداد

فروش صرفاٌ به صورت نقدی بوده و در زمان تحویل تسویه می گردد.

لازم به ذکر است که در موارد سفارشی مانند تابلو سنگ، ستون، قرنیز و ….. معادل ۴۰ درصد ارزش کل قرارداد به صورت پیش پرداخت دریافت شده و مابقی به صورت نقدی در زمان تحویل تسویه می گردد.