امور نمایندگی

امور نمایندگی شرکت مهندسی چلیپا:

شرکت مهندسی چلیپا در حال حاضر در کشورهای روسیه، کانادا و آذربایجان و در ایران نیز در بسیاری از شهرستانها دارای نمایندگی فعال است.

برای دریافت نمایندگی استان ها با بخش مدیریت بازرگانی شرکت تماس حاصل فرمایید.